فیلدهایی که با * مشخص شده اند ضروری هستند:

MC4 PV Solar Panel Cable Wire Stripper Tool