فیلدهایی که با * مشخص شده اند ضروری هستند:

Earth Wire PVC Copper Core Twin & Earth Flat TPS cable