فیلدهایی که با * مشخص شده اند ضروری هستند:

UL4703 Solar Wire Cable 10 AWG Supplier